Tỳ hưu cõng con xanh chiêu tài phát lộc, trừ tà E014

+ Chất liệu và hoàn thiện: